Skip to main content

Privacy Statement

Privacystatement Samenbereiken
Leeuwarden, 7 maart 2019

In dit document informeren wij u over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens

Privacy vinden wij heel belangrijk. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens geldt bij T.A.S als onderdeel van goede zorg.. coaches en begeleiders van T.a.S. zijn zich bewust van de actuele wetgeving rondom privacy. Het uitgangspunt is dat alle medewerekers vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

1. Persoonsgegevens – algemeen
Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die verwijzen naar een persoon. Dat kan een naam, een adres of een telefoonnummer zijn. Maar ook informatie over uw situatie (zoals in uw begeleidingsplan) is een persoonsgegeven.

Onder welke wetgeving valt de verwerking van persoonsgegevens? T.A.S verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en heeft daarbij te maken met verschillende wetgevingen. Zo houdt T.A.S zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG: de privacywet).

Daarnaast gelden andere aspecten voor wet- en regelgeving die met de privacy van gegevens te maken hebben, zoals een bewaarplicht. Ook hier houden wij ons aan. Geheimhouding Medewerkers van T.A.S. gaan vertrouwelijk om met alle gegevens. Alle medewerkers van T.A.S. zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw begeleiding betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag echter alleen als dat nodig is voor uw behandeling of als de veiligheid van u of anderen in gevaar is.

2. Persoonsgegevens - cliënten
Om haar taken goed uit te voeren, verwerkt T.A.S. hierbij, afhankelijk van uw (zorg-) vraag, mogelijk de volgende gegevens:
Algemene persoonsgegevens
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Beeldmateriaal (bv. foto’s)
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Verzekeringsgegevens
- BSN nummer
- informatie die u zelf verstrekt, bijvoorbeeld op formulieren
- Informatie van contactpersonen, mantelzorgers en/of bewindvoerders
Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn extra gevoelig. Gegevens over zaken zoals ras, religie en seksuele voorkeur worden in principe niet geregistreerd. Deze bijzondere persoonsgegevens worden - met toestemming van de cliënt – alleen geregistreerd als dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. T.A.S. houdt een dossier bij, om goede begeleiding te kunnen bieden. Dit dossier kan onder andere een diagnose, medicatielijst en test uitslagen bevatten. De cliënt heeft altijd recht op inzage in dit dossier.

3. Persoonsgegevens medewerkers, sollicitanten, stagiair(e)s, uitzendkrachten, vrijwilligers etc.
Met persoonsgegevens medewerkers bedoelen we ook persoonsgegevens van sollicitanten, stagiair(e)s, uitzendkrachten, vrijwilligers en personeel niet in loondienst (bv. ZZP’er). Om taken goed uit te kunnen voeren, verwerkt T.A.S. mogelijk de volgende gegevens:
Algemene persoonsgegevens
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- CV - Motivatiebrief
- Beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto’s)
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Verzekeringsgegevens
- Informatie die u zelf verstrekt, bijvoorbeeld op formulieren
Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn extra gevoelig. Gegevens over bijvoorbeeld ras, religie en seksuele voorkeur (bijzondere persoonsgegevens) worden niet vastgelegd.

4. Verwerking persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens
VOF T.A.S. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we:
- Vertrouwelijk met alle persoonsgegevens omgaan. We zorgen ervoor dat alleen mensen die bij uw gegevens mogen komen dat kunnen.
- Dat we goede beveiligingsmaatregelen hebben genomen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, oneerlijke toegang en diefstal. Zo beveiligen we de computers en netwerken volgens nationale standaarden, en houden we onze locaties veilig. Papieren gegevens gaan in afgesloten dossierkasten, onze medewerkers laten geen gegevens liggen en verzamelen geen overbodige gegevens.
- Dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben. Zo blijft er niet onnodig lang informatie over u ‘rondslingeren’. Natuurlijk zijn we soms verplicht om zaken langer te bewaren.
We gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze diensten
Wij gebruiken persoonsgegevens omdat het nodig is voor het uitvoeren van onze diensten. Vaak bewaren we ook persoonsgegevens omdat dat moet vanwege wettelijke, financiële en/of fiscale verplichtingen.
We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van onze taken, onder andere voor het:
- registreren voor en het aanbieden van begeleiding of advies.
- inschrijven voor en het aanbieden van dagbesteding
- registreren van vrijwilligers en het contact onderhouden
- informeren over de voortgang van uw sollicitatie
- onderhouden van contact indien gewenst
- (laten) uitvoeren van Interne en externe controles op onze diensten
- Beantwoorden van vragen en het behandelen van klachten via social media, e-mail, per post of telefonisch;
- Bijhouden van het bezoek van onze website om onze website te verbeteren
- Nakomen van financiële en wettelijke verplichtingen en het voeren van een financiële administratie
- voldoen aan uw rechten met betrekking tot uw
- persoonsgegevens
- verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening
Wij delen uw gegevens alleen wanneer dat nodig is
T.A.S. zal uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen verkopen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor uw begeleiding. Bij de zorgleveringsovereenkomst vragen wij hier uw toestemming voor.

Wij werken alleen samen met partijen waarmee we goede afspraken gemaakt hebben
Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, zoals bijvoorbeeld Vecozo en Mijnzorgdeclaratie.nl. Daarbij is het mogelijk dat de leverancier van dat systeem ook toegang heeft tot het systeem waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is omdat deze leveranciers het systeem goed moeten kunnen onderhouden, en moeten kunnen handelen in geval van problemen. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We gebruiken uw gegevens alleen voor de doeleinden waar we ze in eerste instantie voor verzameld hebben
Als we bijvoorbeeld uw gegevens hebben verkregen voor een sollicitatie, zullen we deze gegevens niet gebruiken om u te benaderen voor informatie of nieuwsbrieven. Als wij gegevens toch voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen we eerst uw toestemming vragen. Die toestemming mag u, zonder nadelige gevolgen, weigeren.
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens
- U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage of correctie van uw persoonsgegevens.
- U heeft het recht uw gegevens in een standaard ,papieren of elektronisch formaat geleverd te krijgen, zodat u deze aan andere zorgaanbieders kunt overdragen.
T.A.S. zal geen kosten in rekening brengen om aan deze verzoeken te voldoen, behalve als verzoeken als excessief beoordeeld worden.

5. Klachten, melden datalekken of verzoek om informatie
Als u een verzoek om informatie doet zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen besluiten uw verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet voldoende kunnen vaststellen. Zo kunnen we u vragen om u fysiek te legitimeren; als u dat niet doet kunnen we uit veiligheidsoogpunt weigeren u inzage te geven in gegevens waarvan wij niet weten of die van u zijn. Ook kunnen we een verzoek weigeren als we vanwege wettelijke redenen (bijvoorbeeld een lopende rechtszaak) niet kunnen/mogen voldoen aan een verzoek. Als we uw verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er situaties mogelijk waarin wij uw verzoek alsnog moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt: Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door T.A.S. Dit kan bij verschillende partijen: - Bij T.A.S. zelf: u kunt terecht bij uw contactpersoon of de leidinggevende van de afdeling of locatie - Bij de onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming (contactgegevens onderaan deze verklaring) - Bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via hun website.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op onze website. T.A.S. raadt u aan deze verklaring af en toe opnieuw te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Deze privacyverklaring is versie 0.1 en is gepubliceerd op 7 maart 2019.
blokje